Om oss

Skatterättsligt Forum bedrivs för att stödja den forskning som bedrivs i anslutning till Stiftelsen Centrum för Skatterätt och för att stimulera studenter till utbildning i skatterätt. Skatterättsligt Forum anordnar bland annat lunchseminarier som syftar till att vara ett diskussionsforum där jurister från olika delar av rättslivet kan mötas för att få del av rättsutveckling och forskning inom det skatterättsliga området. Efter en gemensam lunch ges en inledning över ett centralt skatterättsligt tema med avslutande diskussion. Ett sådant tema kan vara ny lagstiftning, ett nytt avgörande eller en diskussion i anslutning till pågående forskning. Skatterättsligt Forum anordnar även temadagar och andra liknande arrangemang.


Stiftelsen Centrum för Skatterätt

Bakgrund
Handelshögskolan i Stockholm bildade 2008 stiftelsen Centrum för Skatterätt i syfte att främja forskning i skatterätt och närbesläktade områden som är av hög relevans för svenskt näringsliv. Stiftelsens verksamhet är knuten till Juridiska fakulteten i Uppsala. Ordförande för centret är professor Katia Cejie, Uppsala universitet. Stiftelsen stöds av DeloitteEYKPMGMannheimer Swartling Advokat-byråSkeppsbron SkattPwC och Svalner.

Styrelsen för Centrum för Skatterätt utses av Juridiska fakultetsstyrelsen i Uppsala och utgörs av Katia Cejie, Uppsala universitet (ordförande), Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv samt Inga-Lill Askersjö, Högsta förvaltningsdomstolen.

Forskningsstöd
Stiftelsen stöder, tillsammans med dotterbolaget Skatterättsligt Forum Sverige AB, skatterättslig forskning inom ramen för stiftelsens ändamål. Det sker genom bidrag till forskningsprojekt och till enskilda forskare, till anordnande av vetenskapliga symposier och seminarier, och genom stöd till Juridiska Biblioteket vid Uppsala Universitet.

 

Våra forskningsstödjare