Höstterminen 2021

Direkt skatt 

Indirekt skatt

Fredagen den 17 september 
12.00 – 13.30

 Beloppsspärren! Skatteflykt! Stopplagstiftning!  

Högsta förvaltningsdomstolen fann den 3 juni att skatteflyktslagen inte kunde tillämpas på ett visst förfarande där det förvärvande bolaget bland annat övertog betalningsansvaret för en skuld. Avgörandet föranledde den 10 juni ett meddelande till riksdagen om stopplagstiftning. 
 
     Medverkande: Margit Knutsson, Högsta förvaltningsdomstolen, Fredrik Berndt, Svalner, Thomas Almendal, PwC och Katarina Fast Lappalainen, Stockholms universitet.  

Onsdagen den 27 oktober

12.00 – 13.30

Momsfordrans status vid konkurs och ackord 

Hur mervärdesskattefordringar ska hanteras vid offentligt ackord har uppmärksammats i samband med ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Även fordringarnas status i konkurs är en angränsande fråga som berör principiellt likartade spörsmål. I dessa fall blir ett möte mellan konkursrätten och mervärdesskatterätten centralt.

Medverkande: Två inledare är tilltänkta, och därutöver kommer Jesper Öberg, PwC att medverka

 

Fredagen den 12 november
12.00 – 13.30 

Var går gränsen för OECD:s normpåverkan genom Transfer Pricing Guidelines?  

Den finska Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett mål där bedömningen av räckvidden på OECD:s Transfer Pricing Guidelines testats. Mot den bakgrunden ställs bl.a. frågan i vilken utsträckning Guidelines kan tillämpas inom ramen för 14 kap. 19 §.

Medverkande: Karolina Viberg, KPMG och Jari Burmeister, Skeppsbron Skatt. Skatteverket kommer att medverka.  

 

 

 

Tisdagen den 9 november
12.00 – 13.30

Prisjustering i flera led 

Beskattningsunderlaget som ska användas vid beräkning av mervärdesskatten kan i vissa fall vålla både praktiska och teoretiska problem. Mot bakgrund av praxis från tidigare i år har frågan om justering av beskattningsunderlag vid prisjustering i flera led fått ny aktualitet. 

Medverkande: Martin Carlsson, EY, Ulrika Grefberg, Svalner, och Giacomo Lindgren Zucchini, Stockholms universitet.  

 

Onsdagen den 1 december 
12.00 – 13.30 

Utomståenderegeln – aktuella frågor i ljuset av Valedo-domen

HFD avgjorde den 24 juni (HFD 2021 ref. 40) ett mål avseende utomståenderegeln i 57 kapitlet. Detta mål och närbesläktade frågor kommer att diskuteras på seminariet.

Medverkande: Mats Tjernberg, Lunds universitet, Lina Thörn, Deloitte, Per Holstad, EY och Thomas Karlström, Skatteverket

Fredagen den 26 november 
12.00 – 13.30

  E-handelsreglerna!

De nya reglerna har trätt i kraft den 1 juli. Vilka praktiska och rättsliga frågor har uppkommit?

Medverkande: Marie Hedin, KPMG, Lena Westfahl, Grand Thornton och Stefan Björkencrona, Tullverket.

Under hösten sker seminarierna både i fysisk form och via Zoom 

Du kan anmäla dig genom att maila info@skatterattsligtforum.se eller via anmälningsformuläret.