Höstterminen 2023

Direkt skatt

Fredagen den 8 september

13.00–14.30

Haggrens kommitté – kryssar sig fram mellan förenkling och förbättring

3:12 kommittén kommer i mars att rapportera sitt arbete. Efter en genomgång av kommitténs uppdrag kommer vi få några inspel och en diskussion om hur regelverket skulle kunna förenklas och förbättras. Vilken önskelista vill vi skicka med kommittén? Detta och lite annat smått och gott kommer att behandlas på seminariet.

Medverkande: Linda Haggren (Högsta förvaltningsdomstolen), Daniel Lechtman (EY), Annika Svanfeldt (PwC) och Filip Christensson (KPMG).

Torsdagen den 9 november

13.00–14.30

(O)riktig uppgift - bland grynnor och skär

Det är ibland svårt att bedöma om en oriktig uppgift har lämnats, vilket innebär att skattskyldiga och SKV kan göra olika bedömningar. På seminariet görs ett försök att reda ut hur sjökortet bör läsas, vilken metod ska användas för att bedöma om oriktig uppgift föreligger, hur förhåller sig de skattskyldigas upplysningsskyldighet till SKV:s utredningsskyldighet och vilka krav på de skattskyldiga respektive SKV har ställts upp i praxis? Även den i slutet av augusti lämnade utredningen (dir 2022:54) där oriktig uppgift spelar en central roll kommer att beröras kort.

Medverkande: Anders Erasmie (Mannheimer Swartling), Ida Larsson (Svalner), Caroline Nordklint (Stockholms universitet) och Olof Sundin (Skatteverket).

Torsdagen den 21 december

13.00–14.30

Remote Work – bör gamla sjökort ritas om?

Pandemin påskyndade möjligheterna att arbeta på distans. Vad händer när distansarbetet flyttas utomlands? När uppstår fasta driftställen vid gränsöverskridande distansarbete och var ska skatter och socialavgifter betalas? Detta och andra aktuella frågor diskuteras i årets sista seminarium. Julklappar utlovas till alla som deltar i den efterföljande diskussionen!

Medverkande: Björn Thuresson (Deloitte), Mato Saric (Deloitte) och Sevim Güven (EY). Ytterligare talare kan tillkomma.

Indirekt skatt

Torsdagen den 7 september

13.00–14.30

Nya betalmedel: krypto, NFT och digitala vouchers – i okända farvatten

Virtuella valutor; kryptovalutor; stable-coins; kryptotillgångar; token och NFT:er – kärt barn har många namn. Hur ska dessa olika tillgångarna karaktäriseras och beskattas från ett mervärdesskatterättsligt perspektiv? Detta och mining av kryptotillgångar kommer att diskuteras under seminariet.

Medverkande: Martin Fridh (Svalner), Johan Eriksson (PreTAX) och Emil Elgebrant (Stockholms universitet).

Fredagen den 10 november

13.00–14.30

Verksamhetsöverlåtelser – är det dags att släppa lite på seglet?

Undantaget för verksamhetsöverlåtelser är en förenklingsregel som ska underlätta överlåtelser av företag eller delar av företag, men fyller den verkligen sitt syfte och funktion? Vilka rekvisit måste vara uppfyllda för att en överlåtelse ska kunna hanteras utan moms? Vad säger rättspraxis? Finns det exempel från andra länder på en mer pragmatisk tillämpning? Vi diskuterar det svenska rättsläget, om undantaget verkligen utvecklats till en förenklingsregel och på vilket sätt undantaget bör tolkas och tillämpas för att bäst komma till sin rätt.

Medverkande: Anna Berggren (EY) och Joachim Agrell (Mannheimer Swartling).

Fredagen den 15 december

13.00–14.30

Omvärdering, uttagsbeskattning och avdragsrätt – gör fler sjömärken farleden tydligare?

Hur hänger uttagsbeskattning ihop med omvärdering av beskattningsunderlaget i mervärdesskattehänseende? Vilken betydelse har avdragsrätten för sammanhanget? Under det här seminariet diskuterar vi uttagsbeskattning, omvärdering och avdragsrätt utifrån Högsta förvaltningsdomstolens och EU-domstolens praxis.

Medverkande: Susann Lundström (KPMG) och Eleonor Kristoffersson (Örebro Universitet).